Nowa firma - zakladania-spolek-organizacja-biznesu--otwieranie-nowych-spolek

Zakładanie spółek

nowa-firma.com.pl


Jeśli pragniemy założyć spółkę, pierwszą czynnością jest zawarcie tzw. umowy spółki. W trakcie podjęcia działalności gospodarczej w formie spółki jako osoba fizyczna (jest to każda osoba, od chwili urodzenia, aż do śmierci) nie wymagane jest zawarcie jakiejkolwiek umowy.

Jeżeli jednak umowa zostanie zawarta, musi ona określać realne prawa i obowiązki wspólników. Umowy spółek: cywilnej i jawnej mogą być określone w najzwyklejszej postaci pisemnej, zaś umowy innych spółek tworzy notariusz w postaci aktu notarialnego.
Statut sporządza się tylko w postaci pisemnej.

Firma (oznaczenie) spółki musi odróżniać wystarczająco od firm pozostałych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na tym samym obszarze rynku. Tak więc dopuszczalne jest istnienie podobnych lub identycznych firmy w zakresie różnych sektorów, jednakże w zakresie jednego sektora firmy muszą się odróżniać.

Osoba fizyczna może dokonać rejestru spółki cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej kierowanej przez samorząd, czyli gminę. Może także ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (jest to rejestr prowadzony prze sądy). Pozostali przedsiębiorcy, chcący założyć spółki prawa handlowego, są przymuszeni zarejestrować swoją działalność w KRS.

W celu realizacji zgłoszenia rejestracyjnego spółki wystarczy nadać list polecony, który będzie zawierał wniosek. Jakiekolwiek luki formalne, w tym także braki za opłaty za wpis do rejestru, można dopełnić w późniejszym czasie, z własnej woli, bądź po uprzednim wezwaniu przez organ rejestrowy do dopełnienia luk formalnych. Przedsiębiorcy są zobligowani zachować następujące termin zgłaszania działalności spółek do rejestru:


  • Ewidencja działalności gospodarczej – wpis następuje przed rozpoczęciem działalności

  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy – wpis następuje przed rozpoczęciem działalności